Medzinárodné výmenné pobyty

Rok 2001

Projekt:  Mládež pre Európu – Medzinárodné výmeny mládeže

Názov projektu: Žijeme blízko, máme rovnaké záujmy, chceme sa lepšie poznať.

Na tomto projekte sa zúčastnili mladí ľudia zo Slovenska a Rakúska. Cieľom tohto projektu bolo lepšie sa spoznať, poznať svoju kultúru, históriu, mládežnícky život a objaviť to množstvo záľub, ktoré mládež má, a to bez ohľadu na rasové, národnostné, či iné predsudky.

Do projektu boli zapojení: znevýhodnená rómska mládež z Odborného učilišťa internátneho v Snine i ďalší mládežníci a skupina z rakúskeho mesta Bad Voslau. Jedným z hlavných cieľov bolo i získanie nových priateľstiev a prekonanie prípadných kultúrnych predsudkov.

Rok 2003

Projekt:  Školenia – Podporné opatrenia – Kontaktný seminár

Názov projektu: Eurominority

Tento projekt sa realizoval v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky. Zúčastnili sa ho slovenskí i zahraniční partneri. Do projektu „EUROMINORITY“ boli zapojené menšiny z málo obývaných oblastí, kde v mnohých dedinách klesá počet obyvateľstva. Zamerali sme sa hlavne na zastúpenie rómskej, ukrajinskej a rusínskej menšiny na seminári. Zahraniční partneri pochádzali z krajín Európskej únie a zastupovali organizácie, ktoré pracujú s menšinami v ich regiónoch.