Organizovanie stretnutí rómskej a nerómskej mládeže k ľudským právam pod názvom „Sme tolerantní“

Myšlienka tolerancie medzi všetkými občanmi Slovenska, bez rozdielu farby pleti, politického presvedčenia a náboženstva, bola hlavným motívom projektu „Sme tolerantní“, ktorý Nadácia Pro Futura organizovala.

Rómska a nerómska mládež sa na spoločných stretnutiach učila vzájomnej komunikácii, chápaniu svojich odlišností, poznávaniu základných ľudských práv.

Pripravili ho študenti Gymnázia v Snine, Akadémií umení v Banskej Bystrici, žiaci Odborného učilišťa internátneho v Snine a Rómskeho centra Ternipen v Snine.

Sme tolerantní