Vzdelávanie rómskych detí predškolského veku

V roku 1997 Nadácia Pro Futura vytvorila materiálne a priestorové podmienky pre začatie projektu „Vzdelávanie rómskych detí predškolského veku“. Rozhodli sme sa pomáhať deťom, ktoré nikdy nenavštevovali materskú školu.

Vzdelávanie rómskych det predškolského veku

Cieľom bolo vykompenzovať aspoň čiastočne ich zaostávanie. Tento projekt sa realizoval 5 rokov. Každý rok navštevovalo nadáciu v priemere 12 – 15 detí, ktoré pochádzali z komunity bývajúcej v obytných domoch na sídlisku I v Snine. Neboli to deti z chatrčí a úplne zaostalého prostredia. O tieto deti sa rodičia starali, ale sociálna situácia im neumožňovala návštevu materskej školy. Deti prichádzali na vyučovanie relatívne čisté a upravené. Obsah prípravy bol totožný s osnovami riadnej materskej školy. Na začiatku projektu bolo vyučovanie 1 krát v týždni, neskôr sme ho rozšírili na 2 krát v týždni. S deťmi pracovala učiteľka MŠ, špeciálny pedagóg a psychológ.

Projekt bol doplnený aj o výchovu k hygienickým návykom. Deti pochádzali zo sociálne slabých rodín a preto Nadácia Pro Futura získala finančné prostriedky aj na podávanie desiaty. V spolupráci s charitou a občanmi sme zabezpečovali podľa potreby obuv a ošatenie. Výchovu sme dopĺňali o tradičné aktivity pri príležitosti Dňa detí, Mikuláša, Vianoc a výletov. Súčasťou projektu bola aj práca s rodičmi, kde sme okrem pravidelných rodičovských združení organizovali aj stretnutia s detským lekárom a sociálnym pracovníkom.

Tento projek podporili Krajský úrad, odbor sociálych vecí v Prešove, Nadácia pre občiansku spoločnosť, Nadácia pre deti Slovenska.