Projekty Európskeho spoločenstva „Mládež“

V rámci programu Európskeho spoločenstva Mládež realizovala Nadácia Pro Futura tieto projekty:

> dobrovoľnícka služba

> medzinárodné výmenné pobyty